art. 4 Ustawy z 17 września 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 

  "Art. 4. Ochrona zabytków polega, w szczególności, na podejmowaniu przez organy administracji publicznej działań mających na celu: 

1) zapewnienie warunków prawnych, organizacyjnych i finansowych umożliwiających trwałe   

    zachowanie  zabytków oraz ich zagospodarowanie i utrzymanie;

2) zapobieganie zagrożeniom mogącym spowodować uszczerbek dla wartości zabytków;

3) udaremnianie niszczenia i niewłaściwego korzystania z zabytków;

4) przeciwdziałanie kradzieży, zaginięciu lub nielegalnemu wywozowi zabytków za granicę;

5) kontrolę stanu zachowania i przeznaczenia zabytków;

6) uwzględnianie zadań ochronnych w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz przy  

    kształtowaniu środowiska."

spis konserwatorski

zabytki nieruchome wpisane do rejestru      zabytki ruchome wpisane do rejestru

zabytki archeologiczne       obiekty wymagające ochrony    spisy      rejestr gminny    cytra