Zapomnianym zabytkiem na krańcach Ubocza jest pomnik wojny z 1813 roku, odsłonięty dziewięć lat póĽniej. Jego lokalizacja to skraj lasu na południe od jeziora (nazywanego Piekliskiem), tuż przy szosie. Pierwsza wzmianka o nim i intencji (le¶nikom zasłużonym w wojnie wyzwoleńczej Prus), była zamieszczona w dawnym przewodniku po okolicach Gryfowa ¦l±skiego. W czasach nam współczesnych, w artykule  "Le¶ne kamienie"  "Spotkania z Zabytkami" Warszawa nr 11 2000  oraz ostatnio w ksi±żce "Naród powstaje, zrywa się burza...Pomniki i pamiatki wojny 1813 roku na Dolnym ¦l±sku" ¦widnica 2003, pisze o nim Jarosław Komorowski - znawca i miło¶nik zabytków.

Ubocze ( Schosdorf )

Pomnik wojny 1813 r., odsłonięty w 1822 r. przy drodze Gryfów – Lwówek, ok. 1 km na północ od wsi. Wykonany z piaskowca przez kamieniarza z Gryfowa. Na niskiej podstawie – stopniu prostopadło¶cian nakryty płask± piramidk±, z rytymi napisami na ¶cianach. Z przodu: Gott zur Ehre; Den Vätern zum Nutzen; Uns zum Glaube; Der Nachwelt zum Segen (Bogu na chwałę; ojcom dla pożytku; nam dla wiary; potomnym dla szczę¶cia). Z lewej między innymi rok 1813, z prawej 1822. Z tyłu nazwiska 11 le¶niczych (z numerami służbowymi), zasłużonych podczas wojny oraz ówczesnego le¶niczego rewirowego. Na krawędzi podstawy uszkodzona sygnatura autora: R.... H.... Greiffenberg  oraz sygnatura pochodz±cego z Olszyny wykonawcy renowacji w 1922 r.: Renv. G. Haupt Langenöls 1922. Po 1945 r. napisy, za wyj±tkiem tylnego, zostały skute (z trudem udało się odczytać jedynie tekst na przedniej ¶cianie). W latach 70-tych pomnik został przewrócony (z wydr±żonego w podstawie wgłębienia w kształcie butelki zabrano zapewne akt erekcyjny). W 1998 r. ustawiony obok podstawy przez T. Beresteckiego z Rakowic i Z. Dancewicza z Lwówka ¦l±skiego.

Powyższy tekst (pisany kursyw±) pochodzi z ostatniej publikacji Jarosława Komorowskiego, wiedzę na ten temat posiadłem dzięki uprzejmo¶ci Zbigniewa Kownackiego.


Protokół nr XXIII/08

z posiedzenia Sesji Zwyczajnej Rady Miejskiej Gminy Gryfów ¦l±ski

z dnia 29 paĽdziernika 2008 roku. 

Radny Edward Sidorenko- Poinformował, iż przy drodze na trasie Gryfów ¦l. – Lwówek ¦l. na skraju lasu znajduje się pomnik z 1813 roku powięcony lenikom zasłużonym w wojnie z najeĽdĽc± w 1813 roku, który jest obecnie zaniedbany. W zwi±zku z tym zwrócił się z prob± do Burmistrza o wyst±pienie do Nadlenictwa w Lwówku ¦l. o objęcie opiek± wspomnianego pomnika.

Burmistrz GiM

Radnemu Edwardowi Sidorenko

Poinformował, iż zostanie wystosowane pismo do Nadlenictwa w Lwówku ¦l. z prob± o otoczenie opiek± pomnika powięconego lenikom.


Protokół nr XXVI/ 08

z posiedzenia Sesji Zwyczajnej Rady Miejskiej Gminy Gryfów ¦l±ski

z dnia 29 grudnia 2008 roku.

Ad. 4

Burmistrz GiM

Ponadto na wniosek radnego z Ubocza wyst±piono do Nadlenictwa Lwówek

¦l. z prob± o objęcie opiek± grobu leników znajduj±cego się w lesie przy trasie Gryfów ¦l. –

Lwówek ¦l.

 

__________________________________________________________________________