Załącznik do uchwały nr XXX/252/96 

                                                                                                      Rady Gminy i Miasta Gryfów Śląski

                                                                                                         z dnia 28 listopada 1996r

 
                                                             
S T A T U T

S O Ł E C T W A

 

Ubocze

Gmina Gryfów Śląski

Województwo Jelenia Góra


§ 1.
Statut uchwalony przez Radę Gminy i Masła Gryfów Śląski z dnia 28 listopada 1996r po wysłuchaniu opinii Zebrania Wiejskiego w Uboczu z dnia 24 listopada 1996r.

§ 2.
Terenem działania sołectwa jest wieś Ubocze

§ 3.
Charakter społeczno-gospodarczy:
- wieś przemysłowo- rolnicza
- powierzchnia ogółem 1447 ha
- 1376 mieszkańców
- 126 gospodarstw rolnych
- przeciętna powierzchnia gospodarstwa wynosi 14,08 ha


Zabytki i turystyka:
- kościół parafialny z drugiej połowy XVI wieku restaurowany w 1811 i 1958 r
- barokowa kaplica na cmentarzu z 1773 r


Instytucje :
- Zakłady Przemysłu Chemicznego „UBOCZ"
- Parafia Rzymsko- Katolicka
- Szkoła Podstawowa
- Spółka Wodna
- Koło Gospodyń Wiejskich
- Ochotnicza Straż Pożarna


§ 4.
Sołectwo (wieś) zgodnie z przekazem historycznym powstało w XIV wieku . Pierwsza pisana wzmianka pochodzi z 1305 roku w związku z roszczeniem biskupa Wrocławskiego zapłaty dziesięciny od miejscowych katolików.

2.Pozycja prawna sołectwa


§ 5.
1. Sołectwo z mocy prawnej jest jednostką pomocniczą gminy.
2. Sołectwo jako jednostka pomocnicza gminy posiada i realizuje zadania własne na warunkach określonych w        

    niniejszym statucie
3. Statut sołectwa określa kompetencje,zadania i zakres działania sołectwa jak i jego organów oraz organizację 

    wewnętrzną.
4. W zakresie realizacji zadań własnych sołectwo działa samodzielnie zgodnie z ustaleniami niniejszego  

    statutu. 

5. Zgodnie z przepisami prawa sołectwo współdziała z organami gminy w wykonywaniu zadań własnych i zleconych  

    gminy.
6. Rozstrzygnięcia organów gminy dotyczące żywotnych spraw sołectwa podejmowane są po uzyskaniu 

    uprzedniej opinii sołectwa. Sołectwo posiada prawo sprzeciwu określone niniejszym statutem do organów gminy  

    w przypadku uznania, że naruszone są istotne interesy mieszkańców sołectwa.
7. Sołectwo posiada zdolność sądową w sprawach należących do jego właściwości z mocy ustawy i niniejszego 

    statutu.
8. Granice terytorium sołectwa z określeniem przylegających sołectw, stanowi załącznik nr l do niniejszego statutu.
9. Zmiana granic sołectwa, jego zniesienie lub podział następuje z ważnych powodów ogólnogminnych w drodze 

    uchwały rady gminy pod następującymi warunkami:
    a) po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami sołectwa i w uzasadnionych przypadkach z mieszkańcami  

        granicznych sołectw, którzy mają interes społeczno-prawny w zmianach granicy sołectwa,
 
   b) z inicjatywy samych mieszkańców zainteresowanych zmianami terytorialnymi sołectwa.


3.Zakres działania

 

§ 6.
Sołectwo i jego organy dbają o zbiorowe potrzeby wspólnoty mieszkańców sołectwa. 

§7.
l. Ogólnospołeczna i integracyjna funkcja sołectwa. 

   Zadania sołectwa obejmują w szczególności:
   a)współdziałanie z miejscowymi organizacjami społecznymi w sprawach niesienia pcirocy sąsiedzkiej, kultury  

      współżycia mieszkańców, wzajemnego szacunku, kultywowania gospodarności, dyscypliny 

      społecznej,poszanowania mienia,
   b)organizowanie różnych form opieki społecznej oraz pomocy sąsiedzkiej dla niepełnosprawnych mieszkańców 

      pozbawionych pomocy z zewnątrz,
   c)podejmowanie działań mających na celu umacnianie bezpieczeństwa i porządku publicznego, 

   d)organizowanie i współdziałanie z właściwymi organami dla poprawy warunków sanitarnych, stanu ochrony  

      przeciwpożarowej oraz zabezpieczenia przeciwpowodziowego.

§ 8.
2. Władanie i użytkowanie mienia 

Sołectwo jest właściwe w sprawach:
   a)właściwości, użytkowania lub innych praw rzeczowych i majątkowych, zwanych mieniem gminnym,
   b)mienia komunalnego przekazanego sołectwu w zarząd powierniczy na zasadach bieżącego korzystania z tego  

     mienia w zakresie zwykłego zarządu zgodnie z ustaleniami statutu gminy i niniejszego statutu,
   c)przekazanie środków finansowych znajdujących się w jego dyspozycji,
   d)kierunków, zakresu i form społecznych czynów komunalnych,
   e)utrzymania, konserwacji, remontu wiejskich obiektów komunalnych, socjalnych, kulturalnych i sportowych w  

      ramach ustaleń i planów oraz budżetu gminy.


3.Realizacja funkcji ogólnogminnych


§ 9.
Sołectwo współdziała z organami gminy, wyraża opinię w sprawach oraz ustosunkowuje się w sprawach:
   a)planu szczegółowego zagospodarowania sołectwa oraz uciążliwości środowiskowych ,
   b) lokalizacji inwestycji,
   c) remontów kapitalnych, budowy dróg i ulic oraz ich oświetlenia, kanalizacji, zaopatrzenia w energię  

       elektryczną,  terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych , przeznaczenia pustych lokali użytkowych,
   d) zmian w rozkładzie jazdy środków komunikacji, przebiegu tras,
   e) zmian przeznaczenia obiektów oświaty, służby zdrowia, kultury, pomocy społecznej, sportu i rekreacji,  

       znajdujących się na terytorium sołectwa, rozmieszczenia punktów handlowych, gastronomicznych ,  

       usługowych i targowisk.


4.Wladze sołectwa


§ 10.
Samorządowymi władzami sołectwa są:
   l.Zebranie Wiejskie-organ uchwałodawczy sołectwa.
   2.Sołtys-organ wykonawczy sołectwa.
   3.Rada Sołecka-organ wspomagający sołtysa w funkcjach wykonawczych.
§ 11.
Zebranie Wiejskie może powołać także inne specjalistyczne organy samorządowe , określając ich zadania. 

§ 12.
Kadencja sołtysa i rady sołeckiej odpowiada kadencji rady gminy, licząc od daty ich wyborów. Wybory sołtysa, i rady sołeckiej, zarządza zarząd gminy w terminie do 3 miesięcy po upływie ich kadencji. Sołtys i rada sołecka pełnią swoje funkcje do czasu wyboru nowych władz sołectwa jednak nie dłużej niż 6 m-cy licząc od zakończenia kadencji.


5. Zebranie Wiejskie Kompetencje
§13.
Kompetencją zebrania wiejskiego są objęte wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania sołectwa, określone w niniejszym statucie.
§ 14.
Do wyłącznej właściwości zebrania wiejskiego należą w szczególności sprawy:
l .Wybór i odwoływanie organów sołectwa
   a)wybór i odwoływanie sołtysa,
   b)wybór i odwołanie rady sołeckiej,
2.Zmiany statutu sołectwa
Podejmowanie uchwal wnioskujących do rady gminy o organizacji i zakresie działania sołectwa, a zwłaszcza:
-zmiany kompetencji,
-struktury organów sołectwa,
-granic sołectwa,
-utworzenia innej jednostki pomocniczej,
-zmiany zasad i form uczestnictwa sołtysa w pracach rady gminy,
-zmiany zasad zarządzania,
-korzystania z powierzonego sołectwu mienia komunalnego,
-warunków korzystania z przysługującej sołectwu zdolności sądowej,
-zasad i uprawnień do prowadzenia samodzielnej gospodarki finansowej w ramach budżetu gminy.
3.Programowanie i planowanie
a)uchwalanie wieloletnich programów rozwoju gospodarczego sołectwa
b)uchwalanie rocznych planów rozwoju gospodarczego sołectwa
c)uchwalanie odcinkowych planów gospodarczych przedsięwzięć
d)uchwalanie programu i planów społecznych czynów komunalnych w oparciu o środki sołectwa.
e)uchwalanie programów wspólnych prac typu renowacyjno-konserwatorskiego z sąsiadującymi sołectwami oraz 

   inicjatyw inwestycyjnych w porozumieniu z organami gminy.
4. Współdziałanie z organami gminy w sprawach rozwoju gospodarczego.
a)występowanie do zarządu gminy z wnioskami oraz opiniami dotyczącymi realizacji zadań i funkcji  

   ogólnogminnych na terenie sołectwa,
b)opiniowanie projektów planów szczegółowego zagospodarowania sołectwa w zakresie: komunikacji, handlu, 

   usług, gastronomii, oświaty, wypoczynku.
c)opiniowanie projektów decyzji o lokalizacji- placówek handlu, usług, rzemiosła,
d)opiniowanie projektów zezwoleń na szczególne rodzaje działalńóścT gospodarczej,
e)wszczynanie postępowania w sprawie zmian obszaru sołectwa lub połączenia się z sąsiadującymi sołectwami  

   (sołectwem).
§15.
5.Zasady gospodarowania mieniem komunalnym i gminnym.
a)wszystkie przysługujące do dnia 27 maja 1990 r. mieszkańcom sołectwa prawa własności użytkowania lub inne 

   prawa rzeczowe majątkowe zwane mieniem gminnym pozostają nienaruszone z mocy prawa.
b)zebranie wiejskie ma prawo, wiążącego radę gminy, wypowiadania się oraz opiniowania i decydowania zgodnie z  

   treścią art. 48 ust-2 ustawy samorządowej o korzystaniu z dotychczasowych praw sołectwa z mienia gminnego 

   ("rada gminy nie może uszczuplić dotychczasowych praw sołectw do korzystania z mienia bez zgody zebrania 

   wiejskiego.
c)zebranie wiejskie:
   1.występuje do rady gminy z wnioskami o przekazanie wskazanych składników mienia komunalnego do 

      korzystania i zarządzania;
   2.podejmuje uchwały dotyczące przyjmowania lub odrzucania składników mienia komunalnego wskazanych 

      przez  organy gminy.
d)zebranie wiejskie podejmuje działania oraz upoważnia sołtysa do sprawowania zwykłego zarządu mieniem.
     l.zachowania mienia i osiągania z niego normalnych korzyści, w tym pobierania dochodów;
    2.utrzymania mienia w stanie niepogorszonym w ramach jego obecnego przeznaczenia;
    3.realizacji normalnej gospodarczo eksploatacji mienia.
e)upoważnia się zebranie wiejskie do podejmowania działań poza zwykłym zarządem mieniem,na warunkach 

   ustalonych w niniejszym statucie. W szczególności zebranie wiejskie może podejmować uchwały, wymagające dla 

   swej ważności zatwierdzenia przez radę gminy, w następujących sprawach:
l. sprzedaży , oddania w użytkowanie wieczyste, zamiany, dzierżawy lub najmu składników mierna gminnego,
2.zbycia w trybie nieodpłatnym na cele kulturalno-społeczne mienia gminnego.

 §16.
Zasady gospodarki finansowej.
a)sołectwo prowadzi samodzielnie własną gospodarkę finansową w ramach budżetu gminy.
b)w celu realizacji zasady samodzielności finansowe], zebranie wiejskie uchwala roczny plan  

   finansowo-rzeczowy, zwany budżetem sołectwa. 

c)budźet sołectwa określa wydatki sołectwa co najmniej w ujęciu działowym. W tej formie budżet sołectwa stanowi 

   załącznik do uchwały budżetowej gminy.
e)zebranie wiejskie ustosunkowuje się do projektu budżetu gminy ew. części dotyczącej sołectwa.
f)dochodami sołectwa są;
l.udziały w budżecie gminy, 

2. przychody własne pochodzące z wpływów określonej działalności, w tym;
   -dochody uzyskane z tytułu zarządu mieniem gminnym,
   -dochody z najmu lub dzierżawy obiektów będących w gestii sołectwa,
   -dochody z imprez, wystaw, koncertów organizowanych zgodnie z obowiązującymi przepisami,
   -dotacje celowe z budżetu gminy,
   -dobrowolne wpłaty osób fizycznych i prawnych.
g)środki finansowe z budżetu sołectwa przeznacza się w szczególności na:
   1.dofinansowanie komunalnych czynów społecznych,

   2.wyposażenie, remont i utrzymanie dróg dojazdowych,
   3)utrzymanie i konserwację mienia gminnego oraz komunalnego przekazanego w zarząd sołectwa,
   4)pokrycie kosztów związanych z działalnością techniczno-organizacyjną organów sołectwa. 

h)środki finansowe sołectwa są gromadzone na rachunku bankowym .
   Rachunkiem (kontem) dysponuje sołtys, skarbnik, sekretarz sołectwa. 

i) za prawidłową gospodarkę finansową sołectwa odpowiadają sołtys i rada sołectwa.
§17
1) Zebranie wiejskie może zaprosić na swoje posiedzenie przedstawicieli instytucji, której problemy są 

   przedmiotem jego zainteresowania.
2) Zebranie wiejskie i upoważnione przez nie organy sołectwa mogą zwrócić się do organów gminy o  

   przeprowadzenie kontroli specjalistycznej we wskazanym organie(instytucji).
3) Wyniki kontroli są przedstawione zebraniu wiejskiemu oraz zarządowi gminy.


6.Procedury zebrania wiejskiego


§ 18.

 l)Uczestnictwo w zebraniu wiejskim
   a)Prawo uczestnictwa i wybierania w zebraniu wiejskim mają wszyscy mieszkańcy sołectwa, zameldowani  

       formalnie lub stale zamieszkujący na obszarze sołectwa, posiadający czynne prawo wyborcze do rad gmin i 

       nie pozbawieni z mocy prawa uprawnień wyborczych.
b)Uczestnictwo w zebraniu wiejskim upoważnia, zgodnie z jego regulaminem, do:
   -zabierania głosu w dyskusji,
   -przedstawiania wniosków i projektów uchwał,
   -głosowania,
   -składania oświadczeń,
   -żądania zapisu do protokołu złożonego oświadczenia bądź deklaracji itp.
c)W zebraniu wiejskim mogą uczestniczyć "z urzędu" przedstawiciele zarządu gminy, zabierać głos i składać  

   oświadczenia poza regulaminem obrad.
§ 19
2.Zwołanie zebrania wiejskiego 

   a)Zebranie wiejskie zwołuje sołtys:
      1)z własnej inicjatywy,
      2)na wniosek rady sołeckiej,
      3)na pisemny wniosek co najmniej 1/20 uprawnionych,
      4)na wniosek zarządu gminy,
      5)w przypadku trwałej nieobecności lub niemożności sprawowania przez sołtysa urzędu  

         do zwołania zebrania upoważnia się sekretarza rady sołeckiej. 
§20.
3.Zebranie zwykłe i nadzwyczajne
a)Zebrania wiejskie odbywają się w miarę potrzeb, w zasadzie jednak nie rzadziej niż dwa razy do roku, a w 

    szczególności w okresie przedwiosennym i przed zakończeniem roku budżetowego.
b)Uchwalenie budżetu sołectwa oraz rozpatrzenie rocznego sprawozdania z działalności sołtysa i rady sołeckiej 

    powinno nastąpić przed uchwaleniem budżetu gminy.
c)Zebranie nadzwyczajne zwołuje sołtys:
- w porozumieniu z radą sołecką,
- na wniosek rady lub zarządu gminy w terminie 10 dni, bądź jeśli warunki na to pozwalają wcześniej od daty  

  zgłoszenia wniosku.
d)0 zebraniu wiejskim powiadamia się mieszkańców sołectwa zgodnie z miejscowymi warunkami, zamieszczając w 

   szczególności proponowany porządek obrad. W każdym przypadku ogłoszenie-zawiadomienie o zwołaniu zebrania 

   wiejskiego wywiesza się na tablicach informacyjnych.
4.Ważność zebrania wiejskiego i prawomocność uchwał
a)wymagane "quorum" dla ważności zebrania wiejskiego i podejmowanych uchwał wynosi ; co najmniej 1/20 

   uprawnionych mieszkańców sołectwa.
b)przepisu wymienionego w pkt. a)nie stosuje się, gdy zebranie odbywa się w II terminie. Ewentualności drugiego 

   terminu jako przesłanki ważności zebrania oraz podjętych na nim uchwał podaje się w zawiadomieniu o zebraniu 

   wiejskim.
c)uchwały (i wnioski) zebrania wiejskiego podejmowane są w trybie jawnym „wyjąwszy przeprowadzenie wyborów 

   oraz odwołanie so-kysajak i członków rady sołeckiej.
d)uchwaly i wnioski zapadają zwykłą większością głosów co oznacza, że liczba głosów "za" przewyższa liczbą 

   głosów "przeciw".
5.Kierowanie obradami
   a)zebranie wiejskie otwiera i przewodniczy mu sołtys.
   b)w razie nieobecności sołtysa lub uzasadnień ci niemożności prowadzenia obrad, zebraniu wiejskiemu  

      przewodniczy sekretarz rady sołeckiej.
   c)porządek obrad uchwala zebranie wiejskie.
   d)obrady są protokołowane i wraz z uchwałami oraz wnioskami przekazywane do urzędu gminy.


7.
Sołecka ordynacja wyborcza

 

§ 21.
l .Zarządzanie wyborów
   a)Wybory sołtysa i członków rady sołeckiej zarządza zarząd gminy w terminie przewidzianym w § 12 statutu.
   b)W zarządzeniu o wyborach podaje się:
      1)miejsce, godzinę i dzień wyborczego zebrania wiejskiego,
      2)propozycję porządku obrad a w szczególności :
             - wyborów przewodniczącego zebrania,
             - sprawozdanie z działalności organu wykonawczego za kadencję,
            - dyskusja nad sprawozdaniem,
            - powołanie komisja wyborczej,
2.Komisja wyborcza
a)Wybory sołtysa i członków rady sołeckiej przeprowadza komisja wyborcza w składzie co najmniej 3 osób,  

   wybrana spośród uprawnionych uczestników zebrania. Komisja ze swego grona wybiera przewodniczącego 

   komisji.
b)Członkiem komisji nie może być osoba kandydująca do organów sołectwa.
c)Do zadań komisji wyborczej należy:
   1)przedstawienie uczestnikom zebrania trybu przeprowadzania wyborów.
   2)przyjęcie pisemnych zgłoszeń kandydatów i oświadczeń o zgodzie na kandydowanie, w terminie ustalonym  

      przez zebranie wiejskie. W przypadku zgłoszenia liczby kandydatów mniejszej od liczby mandatów komisja 

      jest upoważniona do przedłużenia terminu przyjmowania zgłoszeń o jeden tydzień. Jeżeli w dalszym ciągu barak 

      jest odpowiedniej liczby kandydatów, wybory w ustalonym terminie nie zostają przeprowadzone. Nowy termin 

      wyborów ustala Zarząd Gminy zgodnie z 22, ust. l pkt. b statutu.
   3)przygotowanie warunków organizacyjnych (urna wyborcza, zasłona, długopisy) i przeprowadzenie tajnego 

      głosowania w dzień wolny od pracy i godzinach ustalonych przez zebranie wiejskie jednak nie później niż w  

      okresie czterech tygodni licząc od zebrania wyborczego .
   4)ustalenie wyników głosowania i sporządzenie protokołu. Protokół podpisują przewodniczący oraz wszyscy 

      członkowie komisji wyborczej.
   5)ogloszenie;wyników wyborów poprzez wywieszenie protokołów na tablicach ogłoszeń lub przed lokalem  

      wyborczym.
3.Bezpośrednie wybory i nieograniczona liczba kandydatów 

    a)uprawnieni wybierają sołtysa i członków rady sołeckiej tylko spośród kandydatów zgłoszonych do komisji 

       wyborczej.
    b)Liczba kandydatów na sołtysa i członka rady sołeckiej jest nieograniczona. Liczba zgłoszeń na kandydatów  

       moźe być zamknięta dopiero po upływie terminu określonego przez zebranie wyborcze.
    c)Głosowanie na sołtysa i członka rady sołeckiej odbywa się wyłącznie osobiście.
4.Karty do tajnego głosowania
     a)Uprawnieni mieszkańcy głosuj ą kanara dc głosowania, opatrzonymi pieczęcią rady gminy.
     b)Na karcie do głosowania uprawnieni stawiają znak " X " przy popieranym przez siebie kandydacie.
     c)Nieważne są głosy na kartach:
         1. całkowicie przedartych,
         2. inne niż wymienione w ppkt a). 3 jeżeli na karcie do głosowania umieszczono znak "X" przy nazwiskach 

             kandydatów więcej niż miejsc mandatowych lub nie umieszczono znaku "X" przy żadnym kandydacie.
5. Ustalenie wyników głosowania i wyborów
Za wybranych uważa się kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów. W przypadku równej ilości głosów uzyskanych przez kandydatów sołtysa, komisja sytuacji w sposób zwyczajowo przyjęty i wyznacza termin dodatkowych wyborów. W przypadku- równej ilości głosów uzyskanych przez kandydata na członka rady sołeckiej decyduje losowanie dokonane przez komisję wyborczą. 
6. Ważność wyborów
1) W ciągu 14 dni od dnia wyborów wyborca może wnieść protest przeciwko ważności wyborów, jeżeli dopuszczono 

    się naruszenia przeciwko wyborom albo naruszenia statutu a naruszenie to mogło wywrzeć istotny wpływ na  

    wynik wyborów.
2) Protest wnosi się na piśmie z uzasadnieniem do Zarządu Gminy i Miasta.
3) Zarząd Gminy i Miasta po rozpatrzeniu protestu podejmuje decyzję w sprawie ważności wyborów i informuje wnioskodawcę.


8. Odwołanie sołtysa i rady sołeckiej 


§ 22
1. Odwołanie sołtysa i członków rady sołeckiej stanowi wyłączną kompetencję zebrania wiejskiego.
2.Zarządzenie o zwołaniu zebrania wiejskiego w celu ewentualnego odwołania sołtysa bądź rady sołeckiej "in 

   corpore" albo poszczególnych członków rady uchwala Zarząd Gminy i Miasta , ustalając: miejsce, dzień, godzinę 

   zebrania. W zarządzeniu podaje się wnioskodawcę odwołania.
3. Wnioski o odwołanie kierowane są Zarządu Gminy 

4.0 odwołanie mogą występować:

  a)rada bądź Zarząd Gminy,
  c)mieszkańcy sołectwa, których wniosek uzyska co najmniej 20% podpisów.

5,Wniosek o odwołanie powinien zawierać uzasadnienie.
   Wnioskom bez uzasadnienia Zarząd Gminy nie nadaje biegu.
Rozpatrywane są wnioski;
   a)stawiające zarzuty niewywiązywania się z obowiązków statutowych,
   b)nierespektowania uchwał zebrania wiejskiego,
   c)wskazujące na dopuszczenie się czynów dyskwalifikujących w opinii społecznej. 

6. Zebranie wiejskie obowiązane jest wysłuchać wszystkich wyjaśnień oraz racji zainteresowanego. 

7.Odwołanie następuje w trybie głosowania tajnego i bezpośredniego.
   W tym celu zebranie powołuje „Komisję odwoławczą", powierzając jej obowiązki przeprowadzenia głosowania  

   odwoławczego.
8.Wyniki głosowania podaje się do wiadomości mieszkańców sołectwa.
9. Odwołanie sołtysa i rady sołeckiej jest ważne jeżeli w głosowaniu uczestniczyło co najmniej 30 % uprawnionych  

   do głosowania.
10. Sołtys były członek rady sołeckiej może złożyć rezygnację w toku kadencji z pełnionej funkcji.
11. Złożenie rezygnacji lub inne ważne przyczyny powodujące niemożność sprawowania urzędu przez sołtysa  

     (członków rady sołeckiej przekraczającej 50 % składu rady) jest równoznaczne z zarządzeniem przez Zarząd 

     Gminy i Miasta wyborów uzupełniających na wymienione funkcje, przy odpowiednim zastosowaniu przepisu 21 

     niniejszego statutu.


9.Sołtys - organ wykonawczy sołectwa


§ 23.
Sołtys z mocy prawa sprawuje funkcję organu wykonawczego sołectwa. 

§ 24
1. Sołtysa, jako organ wykonawczy sołectwa, niniejszy statut wyposaża w następujące podstawowe kompetencje;
   a)reprezentanta sołectwa,
   b)organizatora zadań sołectwa,
   c)administratora mienia gminnego i komunalnego,
   d)wykonawcy określonych przez prawo zadań z zakresu administracji publicznej w sołectwie.
2.Działalność sołtysa, jako organu wykonawczego sołectwa, wspomaga rada sołecka.
§ 25.
l. Sołtys - reprezentant sołectwa

   Do uprawnień sołtysa, jako reprezentanta sołectwa, zalicza się w szczególności:
   a)Występowanie w imieniu sołectwa wobec władz, instytucji, organizacji i osób prywatnych we wszystkich 

      sprawach, które dotyczą społecznych i prawnych, w tym statutowych, interesów sołectwa.
   b)Udział w sesjach rady gminy z prawem głosu doradczego i występowania w imieniu sołectwa.
   c)Udział w działalności wykonawczej Zarządu Gminy i Miasta , w szczególności w posiedzeniach zarządu gminy,  

      gdy sprawy dotyczą sołectwa, prezentowane zarządowi potrzeb i bieżącego stanu sołectwa, wspólnych 

      naradach ogółu sołtysów gminy poświęconych realizacji spraw ogólnogminnych. Decyzje dotyczące  

      szczegółowego zakresu i form udziału sołtysa w posiedzeniach podejmuje zarząd gminy.
   d)Występowanie wobec organów gminy z inicjatywami w ramach zdolności sądowej sołectwa i uprawnień do jej 

      posiadania na mocy ustaleń niniejszego statutu.
   e)Zwoływanie zebrania wiejskiego i przewodniczenia jego obradom z uwzględnieniem przepisu 20, 21 pkt 5  

      niniejszego statutu.
   f)Zwoływanie i przewodniczenie radzie sołeckiej.
   g)Wnoszenie skarg i z tego tytułu reprezentowanie sołectwa przed Naczelnym Sądem
      Administracyjnym. 

   h)Zawieranie umów w sprawach przejmowania i zwalniania pracowników sołectwa oraz nadzorowanie ich 

      czynności. 

   i)Informowanie ogółu mieszkańców o wszystkich ważniejszych dla sołectwa sprawach.
§26.
2. Uczestnictwo sołtysa w pracach rady gminy
    a)Sołtys uczestniczy w pracach rady gminy na zasadach szczegółowo ustalonych w statucie gminy.
    b)Sołtys w szczególności:
       1)bierze udział w sesjach rady gminy, jednakże bez prawa głosowania nad uchwałami,
       2)ma prawo głosu w dyskusji radnych na sesji, zgodnie z regulaminem rady,
       3)może,na swój wniosek, być wybranym jako członek komisji rady, zgodnie z warunkami określonymi w art. 

         24 ustawy samorządowej (tekst jednolity Dz. 13 poz.74 z 1996r)

    c)Sołtysowi przysługują diety oraz zwrot kosztów podróży służbowej na mocy odrębnej uchwały rady gminy.
§ 27.
3. Sołtys - organizator zadań sołectwa 

    Uprawnieniami sołtysa objęte są w szczególności następujące sprawy:
a)Projektowanie programów i planów działań sołectwa oraz przedkładanie ich zebraniu wiejskiemu.
b)Przygotowywanie dla zebrania wiejskiego projektów rozstrzygnięć (uchwał),należacych z mocy niniejszego 

    statutu do jego kompetencji decyzyjnych, opiniodawczy, wnioskodawczy i kontrolnych.
c)Przygotowywanie projektów budżetu sołectwa oraz podejmowanie odpowiednich działań konsultacyjnych z 

    zarządem gminy.
d)0rganizowanie oraz koordynowanie inicjatyw jak i przedsięwzięć społecznych.mających na celu poprawę 

   warunków społeczności wiejskiej;, w szczególności poprzez projektowanie,zachęcanie, propagowanie oraz 

   realizację społecznych czynów komunalnych. Przy wnioskowaniu w sprawach podejmowania w sołectwie 

   komunalnych czynów społecznych zaleca się uwzględnianie zasad wymienionych we wzorcowej uchwale rady
   gminy.
e)Podejmowanie działań wykonawczych wespół wykonawczych z radą sołecką w sprawach realizacji uchwał 

   zebrania wiejskiego i uchwał rady gminy odnoszących się do sołectwa oraz postanowień niniejszego statutu.
§28.
4. Sołtys - administrator mienia gminnego i komunalnego
a)Sołtys podejmuje w szczególności czynności przygotowawcze oraz wykonawcze związane z administracją  

   składników mienia gminnego oraz powierzonego sołectwu  mienia komunalnego, korzystając ze  

   współdziałania,opinii i wniosków rady sołeckiej w granicach zarządu zwykłego, określonego w 15 niniejszego 

   statutu.
b)Sołtys sprawcie bezpośredni zarząd zwykły sołeckim mieniem komunalnym (gminnym) w granicach określonych  

   w 15 niniejsze go statutu oraz przyznanych sołectwu praw do zarządzania,korzystania oraz rozporządzania 

   dochodami płynącymi z mienia, a z powyższego tytułu ponosi prawną odpowiedzialność.
c)Sołtys,w ramach zwykłego zarządu, może bezpośrednio podejmowaćdecyzje oraz zobowiązania, których wartość  

   nie przekracza 500,-zł.
d) Czynności prawne sołtysa mogące spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych powyżej wartości 

    wymienionej w pkt c wymagają zgody rady sołeckiej.
e)Sołtys występuje do Zarządu Gminy l Miasta z wnioskami, propozycjami; inicjatywami w sprawach sołeckiego  

   mienia, przekraczającymi jego i sołectwa kompetencje "zwykłego zarządu".
f)Sołtys może występować przed sądem na zasadzie posiadanej przez sołectwo zdolności sądowej określonej  

  postanowieniami niniejszego statutu oraz z upoważnienia zebrania wiejskiego w sprawach należących do 

  statutowej kompetencji sołectwa.
g)Sołtys korzysta z pomocy prawnej i techniczno-organizacyjnej zarządu gminy w sprawach administracji 

   mieniem będącym w gestii sołectwa.
§ 29.
5.Zadania sołtysa z zakresu administracji publicznej Sołtys podejmuje,określone przepisami prawa,zadania z 

   zakresu administracji publicznej. W szczególności:
a)współdziała z organami Państwowej Inspekcji Sanitarnej a także zakładami ubezpieczeń społecznej służby  

   zdrowia w kwestiach ochrony zdrowia i życia ludności,zgłaszania chorób zakaźnych, właściwego poziomu 

   sanitarnego wsi (ustawa z dnia 13 listopada 1963 r. o zwalczaniu chorób zakaźnych, ustawa z dnia 31 stycznia 

   1985 r. o zapobieganiu narkomanii).
b)współorganizuje działania oraz zapobiega bezpośrednio klęskom żywiołowym oraz usuwa ich skutki.
c)współdziała z organami straży pożarnej w profilaktyce przeciwpożarowej.
d)opiniuje wnioski mieszkańców sołectwa w sprawach m.in przyznania zasiłków i innej pomocy,o ulgi i umorzenia 

   podatkowe, opłat i innych należności.
e)wystawia świadectwa miejscowego pochodzenia zwierząt.
f)na podstawie uchwały rady gminy,sołtys inkasuje podatek rolny od nieruchomości i posiadania psów - za  

   odpowiednią prowizję.
§30
6 Uprawnienia sołtysa jako funkcjonariusza publicznego
   a)Sołtys z mocy prawa korzysta z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszom publicznym.
   b)Korzystanie z ochrony prawnej polega w szczególności na:
      1)wzmocnionej przepisami prawa ochronie przed bezprawnymi atakami na jedną osobę,
      2)surowszej odpowiedzialności,gdy wykonywane funkcje publiczne są wykorzystywane dla czynów  

         przestępczych,
      3)ściąganiu z urzędu, z oskarżenia prokuratorskiego.za przestępstwa popełnione na funkcjonariuszach 

         publicznych
   c)Sołtysowi przysługuje pomoc prawna urzędu gminy w sprawach ustawowego korzystania z ochrony prawnej w 

      toku sprawowania mandatu.
§31
7. Sołtys pracownik samorządowy
    a)Na mocy odrębnej indywidualnego upoważnienia, opartego na przepisie art.39 ust.4 ustawy samorządowej,  

       sołtys załatwia indywidualne sprawy z zakresu administracji publicznej.
    b)Rodząje i zakres indywidualny ch sprawco których mowa w ust. l określa rada gminy.
    c)Zarząd gminy,gdy zachodzą po temu korzystne warunki, występuje do rady gminy z wnioskiem o 

       ustanowienie stosownego upoważnienia dla sołtysa.
    d)Szczegółowy zakres indywidualnych spraw,załatwionych przez sołtysa,nadzór nad ich prowadzeniem,  

       wprowadzone są do   regulaminu organizacyjnego urzędu gminy.


l0.Rada sołecka - kompetencje


§ 32.

 l.Rada sołecka składa się z 8-osób (sołtysa i siedmiu członków)

2.Rad sołecka wybiera ze swojego grona sekretarza i skarbnika.
3.Rada sołecka wspomaga i współpracuje z sołtysem w jego działalności jako organu wykonawczego sołectwa;w 

   szczególności w realizacji zadań o charakterze planującym, wykonawczym i zarządzającym,
4.Przewodniczący rady sołeckiej jest sołtys.
5.Rada sołecka działa kolegialnie. 

6.Rada sołecka uchwala okresowe plany pracy dla swej działalności oraz dokonuje podział pracy pomiędzy swoich 

   członków.
   Posiedzenia odbywają się w zależności od potrzeb nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. 

7.Kompetencją rady sołeckiej objęte są w szczególności następujące sprawy:
   1.opracowywanie projektów budżetu sołectwa oraz programów i planów działań.
   2)inicjatywy dotyczące udziału mieszkańców sołectwa w rozwiązywaniu jego problemów.
   3)współorganizowanie wykonania uchwał zebrania wiejskiego oraz kontrolowanie ich realizacji.
   4)wyraźanie opinii oraz pełnienie roli stałego komitetu komunalnych czynów społecznych w ramach udzielonych 

      uprawnień przez zebranie wiejskie.
8.W celu integracji społecznych działań środowiska wiejskiego, rada sołecka może zapraszać na swoje  

    posiedzenia przedstawicieli zarządów organizacji samorządowych,zawodowych i społecznych działających w 

    sołectwie, omawiać plany oraz zamierzenia, podejmować organizatorskie inicjatywy współdziałania.


11.Nadzór sołectwa


§ 33
l .Nadzór nad działalnością sołectwa sprawuje rada gminy,a w zakresie spraw finansowych także skarbnik gminy.
2.Nadzór nad działalnością samorządu sołectwa sprawowany jest na podstawie kryteriów: zgodności z prawem- celowości, rzetelności i gospodarności.
3. Sołtys przekazuje zarządowi gminy - w terminie 7 dni od ich podjęcia - uchwały, wnioski i opinie zebrania 

    wiejskiego,rady sołeckiej.
4. Środki nadzoru rady gniny to:
    a)rozpatrywanie sprawozdań z działalności gospodarczej, zarządzającej i finansowej sołectwa,
    b)dokonywanie oceny stanu sołectwa na sesji ,
    c)przeprowadzanie lustracji sołectwa co najmniej raz na dwa lata przez radnych wyznaczonych uchwałą rady  

       gminy,
    d)wyraźanie stanowiska w drodze uchwały rady gminy w sprawach realizacji statutowych zadań sołectwa.
5. Bieżącą kontrolę nad statutową działalnością sołectwa sprawują Burmistrz Gminy i Miasta i Zarząd Gminy i 

    Miasta.
6.Burmistrz GiM i wyznaczeni pracownicy urzędu gminy są uprawnieni do żądania niezbędnych informacji i danych 

   dotyczących funkcjonowania sołectwa.
7.Zarząd Gminy i Miasta wstrzymuje wykonanie uchwał zebrania wiejskiego sprzecznych z prawem i przekazuje je 

   do rozpatrzenia radzie gminy celem zajęcia ostatecznego stanowiska, do uchylenia włącznie.


12.Spory


§ 34.
Spory między organami sołectwa(zebraniem wiejskim oraz sołtysem z radą sołecką)na tle interpretacjii niejasności niniejszego statutu, w tym odwołań(sprzeciwu)wobec decyzji organów gminy naruszających istotne interesy sołectwa,rozpatruje rada gminy( 5 pkt6 statutu).
§35. 

W sprawch nie uregulowanych w statucie właściwym do ich rozstrzygania jest Zarząd Gminy.

 

Załącznik nr 1 do statutu

 

  Uchwała  Nr II/96
Zebrania Wiejskiego w Uboczu z dnia 24 listopada 1996 roku
w sprawie: zaopiniowania projektu statutu sołectwa Ubocze
Na podstwawie § 22 statutu sołectwa Ubocze uchwała Nr XX/108/91 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 11 października 1994 r w sprawie nadania statutu dla poszczególnyeh sołectw Gminy Gryf ów Śl..
Zebranie Wiejskie wsi Ubocze uchwala, co następuje:

§1
Pozytywnie zaopiniować projekt statutu sołectwa Ubocze.
§2
Wykonanie uchwały powierza się sołtysowi wsi Ubocze.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                              

 

 

 

 

treść statutu w brzmieniu oryginalnym - Ubocze 2007