Każda budowa, remont niesie za sobą wiele nieporozumień, waśni, wręcz zawiści. Ale też jednoczy, mimo różnic. Aby przybliżyć atmosferę niektórych działań na rzecz ubockiej podstawówki, publikuję wyjątki z protokółów sesyjnych RMG w Gryfowie Śląskim (2002-04).

 

Protokół nr V/ 02
z posiedzenia Sesji Zwyczajnej Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski
z dnia 30 grudnia 2002 roku.


Przewodnicząca Rady Miejskiej
3. Poinformowała, iż do Rady Miejskiej wpłynęła teczka z petycją oraz inną korespondencją mieszkańców Ubocza do Burmistrza GiM oraz Rady Miejskiej dotyczącą budowy łącznika w Szkole Podstawowej w Uboczu.
Przewodnicząca poinformowała, iż obecnie czyta dokumenty w tej sprawie oraz zbiera informacje po czym planuje zorganizować wspólne spotkanie z mieszkańcami wsi w celu rozwiązania sprawy sanitariatów w Szkole Podstawowej w Uboczu .

Protokół nr VII/ 03
z posiedzenia Sesji Zwyczajnej Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski
z dnia 18 marca 2003 roku.

 
Burmistrz 

 Zarządzenie nr 15 z dnia 26 lutego br. w sprawie powołania komisji przetargowej w celu wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne na zadania pn. „Aktualizacja dokumentacji projektowej na budowę łącznika w zakresie parteru z zadaszeniem łącznie z częścią socjalną przy Szkole Podstawowej w Uboczu – w wyniku przetargu został wyłoniony wykonawca tego projektu – jest to Pan Baszak 

Radny Krzysztof Kozak
Nawiązując do zapisów w punkcie 3 – inwestycje związane z budownictwem, ochroną wód i gospodarką wodną, spytał skąd się wziął taki rozpęd jeśli chodzi o budowę sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Uboczu o której mowa w podpunkcie 4 ? Była przecież rozmowa o toaletach i ten temat należy przede wszystkim uregulować.

Burmistrz GiM
W odpowiedzi poinformował , iż budowa łącznika była jakby jednym z elementów przyszłej sali gimnastycznej i niezbyt precyzyjne sformułowanie spowodowało taki zapis . Na pewno była taka sugestia, iż poprzednie pozwolenia na budowę uległy wygaśnięciu i aby przystąpić do pewnych działań w zakresie budowy tylko jakiegoś odcinaka , należałoby stan prawny uaktualnić . Najprawdopodobniej zasugerowano się skalą zadania w skali globalnej.

10. Radny Piotr Baszak poruszył sprawę zmiany zapisu w części opisowej budżetu gminy w dziale 801- „Oświata i Wychowanie” rozdział 80195 „pozostała działalność” . W projekcie budżetu zapis brzmiał „200.000 zł. w szkole Podstawowej w Uboczu dobudowanie łącznika dwukondygnacyjnego z klatką schodową i toaletami” , natomiast po uchwaleniu budżetu zapis ten otrzymał brzmienie: „200.000 zł. na budowę łącznika w zakresie parteru z zadaszeniem łącznie z toaletami” . W związku z tym radny spytał na jakiej podstawie zapis ten został zmieniony? Tym bardziej , że na sesji budżetowej były przedstawiane wnioski komisji o zupełnie innej treści. Konsekwencją zmiany tego zapisu jest to, że Pan Burmistrz realizuje wariant parter z zadaszeniem , natomiast nikt nie bierze pod uwagę wariantu parteru z poddaszem użytkowym. Na jakiej podstawie został zmieniony zapis po uchwaleniu budżetu ? Radny zawnioskował o przywrócenie pierwotnego zapisu w części opisowej działu 801.
Przewodnicząca Rady wspomniała , iż przyznaje, że został popełniony błąd, bo trzeba było przegłosować taki projekt jaki był i odrzucić łącznik a następnie Pan Burmistrz kierując się ustawą o systemie oświaty , gdzie musi zapewnić odpowiednie warunki higieniczne – wybudowałby same toalety, problem byłby z głowy i wystarczyłoby na ten cel 50.000 zł. Tym czasem komisja chciała naprawdę dobre, nie chciała zamieniać „sławojek” na kolejne „sławojki”. Następnie Przewodnicząca odczytała wyciąg z protokołu Komisji Sfery Budżetowej w części dotyczącej dyskusji na temat budowy łącznika w Szkole Podstawowej w Uboczu, dającej wyobrażenie jak Burmistrz odebrał pierwszy wniosek komisji jeśli chodzi o znaczenie słowa „niezbędne zmiany”. Nikt nie miał złych intencji. Natomiast jest teraz nauczka na przyszłość, aby bez opracowania planu nie podejmować dyskusji i ustaleń na tzw. „buzię”.
W tej chwili wiadomo, że sprawy są wstrzymane z powodu ekspertyzy. Będzie ekspertyza , okaże się że będzie tam można budować, wtedy Rada przedyskutuje jeszcze raz co rozumie przez słowo „niezbędne”.

Reasumując całość sprawy , Przewodnicząca Rady zwróciła się do radnego Pana Piotra Baszaka o sprecyzowanie swojego wniosku .

Radny Piotr Baszak zawnioskował o dokonanie zmiany zapisu w części opisowej budżetu gminy na 2003 rok w Dziale 801 – Oświata i Wychowanie rozdział 80195 „Pozostała działalność” na treść wniosku Komisji Sfery Budżetowej, który został przedstawiony na sesji budżetowej w dniu 04 lutego 2003 roku
Niniejszy zapis otrzymuje brzmienie:
„ Rozdział 80195 „Pozostała działalność” planuje się wydatki w kwocie 201.000 zł. w tym : „W wydatkach inwestycyjnych przeznaczonych na budowę łącznika wraz z toaletami pozostawić kwotę 200.000 zł , jednakże dokonać zmian w projekcie w takim stopniu , aby wykonać niezbędne prace związane z wykonaniem toalet zgodnie z wymogami budowlanymi i potrzebami szkoły.” oraz 1.000 zł. na zakup ławek do Szkoły Podstawowej w Rząsinach przez Radę Sołecką. ”
Natomiast po otrzymaniu nowej ekspertyzy techniczno – konstrukcyjnej budynku Szkoły Podstawowej w Uboczu oraz projektów budowy łącznika w w/w szkole , Rada Miejska jednoznacznie określi „wykonanie niezbędnych prac” .

Protokół nr IX/ 03
z posiedzenia Sesji Zwyczajnej Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski
z dnia 28 kwietnia 2003 roku.

...
Radny Edward Sidorenko
Zwrócił się z pytaniem na jakim etapie jest budowa toalet w Szkole Podstawowej w Uboczu ?


Burmistrz Radnemu Edwardowi Sidorence
W dalszym ciągu pozostaje kwestia uszczegółowienia przez Radę Miejską zakresu rzeczowego robót. Ogłoszono przetarg na wykonawcę dokumentacji , która zakreślała zakres rzeczowy do parteru z zadaszeniem . Mając rozeznanie co do wartości w tym zakresie będzie można rozważać czy poszerzyć tą dokumentację i w jakim zakresie.


 Burmistrz GiM – Pan Czesław Wojtkun ...Nie udało się jednak zrealizować wszystkich przedsięwzięć , które zostały zaplanowane. Najważniejsze z nich to:
- niewykonanie łącznika w Szkole Podstawowej w Uboczu ...

 12. Przewodnicząca poinformował, iż na ostatnim połączonym posiedzeniu Komisji Rozwoju Miasta i Komisji Sfery Budżetowej radny Piotr Baszak wystąpił z formalnym wnioskiem o zorganizowanie spotkania w sprawie sanitariatów w Uboczu z udziałem m. in. autora ekspertyzy stany technicznego budynku Szkoły Podstawowej w Uboczu . Należy również uściślić słowo „ niezbędne” . W związku z tym , iż czasu jest bardzo mało, Przewodnicząca zaproponowała, aby niniejsze spotkanie odbyło się w dniu 30 kwietnia o godz. 13.00 w sali posiedzeń UGiM w Gryfowie Śl. Powyższy termin został przez radnych przyjęty.

 

  

Protokół nr X/ 03
z posiedzenia Sesji Zwyczajnej Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski
z dnia 24 czerwca 2003 roku.


Radny Edward Sidorenko
- ponownie zwrócił się do Burmistrza o określenie terminu rozpoczęcia realizacji budowy toalet w Szkole Podstawowej w Uboczu

Burmistrz GiM
Radnemu Edwardowi Sidorence
- sprawa budowy sanitariatów przeciąga się. Wykonawca twierdzi, iż wszystkie niezbędne dokumenty łącznie z pozwoleniem na budowę uzyska najpóźniej do końca sierpnia br. To co można na tym etapie zrobić, to wystąpić do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o odstąpienie w przypadku tego zadania od procedury wymaganej odnośnie czasu ogłaszania przetargu.

Protokół nr XI/ 03
z posiedzenia Sesji Nadzwyczajnej Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski
z dnia 19 sierpnia 2003 roku.


Obrady trwały od 10:03 do 13:10
Na ogólną liczbę radnych 14 w obradach sesji udział wzięło 14 radnych wg załączonej listy obecności nr 1. Ponadto w obradach sesji udział wzięli goście zaproszeni wg załączonej listy obecności nr 2

PORZĄDEK OBRAD:

1. Otwarcie sesji
2. Przyjęcie porządku obrad
3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji
4. Informacja Burmistrza GiM na temat:
a) podjętych działaniach przez Burmistrza w celu poprawy funkcjonowania służby zdrowia na terenie gminy
b) realizacji wodociągowania sołectw: Krzewie Wlk. , Wieża i Wolbromów
c) budowy toalet w Szkole Podstawowej w Uboczu
d) stanu prawnego i dostępności klubów sportowych do stadionu
5. Interpelacje i zapytania radnych
6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych
7. Sprawy różne i organizacyjne

Ad. 4 „c”

Burmistrz GiM
Po ostatecznym przyjęciu zadania budowy toalet w Szkole Podstawowej w Uboczu do realizacji i po określeniu zakresu wykonania , wyłoniono w drodze przetargu wykonawcę na dokumentację. Przy czym ze względu na pewne dyskusje na przełomie marca i kwietnia co do zakresu robót, przesunęła się kwestia podpisania umowy z wykonawcą na wykonanie dokumentacji . Umowa na wykonanie dokumentacji została podpisana w dniu 05 maja br. z terminem zakończenia do dnia 15 sierpnia br. Fakt jest taki, iż wykonawca nie dostarczył jeszcze kompletu dokumentacji. Obiecuje, że dokona tego w przyszłym tygodniu . W przypadku nie dotrzymania obietnicy, gmina może jedynie wystawić mu negatywną opinię, aby wykluczyć go z ewentualnych przyszłych przetargów i może zażądać kary umownej . Na dzień dzisiejszy fakt jest taki, że nic nie można zrobić jak tylko prosić wykonawcę o wywiązanie się z umowy, bo ogłoszenie nowego przetargu na wykonawcę dokumentacji znacznie przesunie wszystko w czasie.

Pani Anna Pląskowska – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Uboczu
Wspomniała, iż jej kontakty z wykonawcą dokumentacji podobne są do kontaktów jakie ma Urząd. Przy każdym kontakcie wykonawca informuje, że dokumentacja będzie gotowa w następnym tygodniu. I tak za każdym razem. Liczyła, iż prace uda się rozpocząć od października br. W tej chwili trwają jeszcze oczekiwania na środki z Ministerstwa, jednak nie wiadomo czy zostaną one przyznane.

Burmistrz GiM
Wspomniał, iż w trakcie prac nad opracowaniem dokumentacji budowy toalet , gmina podjęła starania o pozyskanie środków na szerszy zakres prac tj. na remont budynku szkoły. W tej sprawie został złożony stosowny wniosek , jednak jaki będzie tego finał , dopiero się okaże.
Jeśli uda się pozyskać środki, zostanie wykonana wymiana stropu w budynku szkoły oraz przebudowa klatki schodowej.

Radny Piotr Baszak
Wspomniał, iż jeśli koszt wykonania inwestycji szacowany jest na kwotę 137.000 zł. w związku z tym podlegać będzie uproszczonej procedurze przetargowej . Dlatego też zasugerował, aby z chwilą kiedy będzie gotowa dokumentacja łącznie z pozwoleniami, przystąpić od razu do realizacji zadania, tym bardziej że można to wszystko tak zorganizować, że nic nie będzie kolidowało z funkcjonowaniem szkoły. Dyrekcja szkoły i rodzice są skłonni w tym pomóc.
Nadmienił również , iż żałuje, że nikt nie posłuchał jego wcześniej sugestii o realizacji wariantu najbardziej korzystnego dla szkoły. Skoro obecnie mówi się o koszcie 137.000 zł. to dobudowując poddasze , o którym ciągle mówił, nie przekroczyłoby się zaplanowanej w budżecie gminy kwoty 200.000 zł. a byłoby to z pożytkiem dla szkoły. Jak się teraz okazuje można było zrobić więcej za nie dużo więcej pieniędzy.

Przewodnicząca Rady
Wspomniała, iż są różne doświadczenia jeśli chodzi o szkoły i o budowanie. Nie bardzo też wieży w jakiekolwiek pieniądze z Ministerstwa. Jeśli gmina ma pieniądze powinno się jak najszybciej rozpocząć budowę toalet i jak najszybciej ją zakończyć. Najważniejszą sprawą jest to, aby te toalety w końcu powstały.

 

Protokół nr XIII/ 03
z posiedzenia Sesji Zwyczajnej Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski
z dnia 23 września 2003 roku.


Radny Edward Sidorenko
- Zwrócił się z prośbą o udzielenie informacji na temat realizacji budowy toalet w Szkole Podstawowej w Uboczu

Burmistrz Radnemu Edwardowi Sidorence
- Odnośnie budowy sanitariatów w Szkole Podstawowej w Uboczu poinformował, iż temat jest realizowany . Co prawda wykonawca do dnia dzisiejszego nie dostarczył jeszcze dokumentacji , jednak stan prac nad jej realizacją jest już bardzo zaawansowany . Tym czasem został już ogłoszony przetarg na wykonawcę budowy toalet , który niebawem zostanie rozstrzygnięty i jeśli warunki pogodowe na to pozwolą , to będzie można rozpocząć prace budowlane.


Protokół nr XV/ 03
z posiedzenia Sesji Nadzwyczajnej Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski
z dnia 28 listopada 2003 roku.

Radny Piotr Baszak
Nawiązując do podjętej uchwały poinformował, iż kwota 100.000 zł. w dziale 758 Różne Rozliczenia są to środki pozyskane do budżetu gminy dzięki staraniom Pani Dyrektor Szkoły Podstawowej w Uboczu jak również na wniosek Burmistrza z celowym przeznaczeniem na remont szkoły.

 

 

 

Protokół nr XIX/ 04
z posiedzenia Sesji Zwyczajnej Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski
z dnia 02 marca 2004 roku.

...

W Dziale 801 „ Oświata i Wychowanie” W rozdziale 80195 – „Pozostała działalność”
Przeznaczyć kwotę 100.000 zł. na dokończenie niezbędnych prac związanych z budową toalet w Szkole Podstawowej w Uboczu

 

Protokół nr XXIV/04 z posiedzenia Sesji Zwyczajnej Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski

z dnia 27 kwietnia 2004 roku 

 ...

Ad. 6 Burmistrz GiM Wspomniał, i w dniu 04 lutego 2003r. Rada Miejska uchwaliła budżet gminy na 2003 rok. W uchwalonym budżecie zaplanowano

...... budowa łącznika w Szkole Podstawowej w Uboczu – 200.000 zł.

 

W dyskusji nad realizacją budżetu w 2003 roku głos zabrali:

 Wiceprzewodniczący Rady - Robert Skrzypek Wspomniał, iż w 2002 roku, kiedy Rada nie miała jeszcze budżetu na 2003 rok postanowiła, że należy skończyć sprawę toalet w Szkole Podstawowej w Uboczu i w końcu je wybudować. Sytuacja była taka, że jedna z pierwszych inicjatyw radnych była taka, że przyznano na ten cel 200.000 zł. Powstaje pytanie, dlaczego to aż tak długo trwa i dlaczego w poprzednim roku było wykorzystane tylko ok. 40.000 zł.? Toalet do dzisiaj nie ma, ciągnie się już drugi rok budżetowy, a pieniądze były.

 

Przewodnicząca Rady Nawiązując do zamówień publicznych i inwestycji wspomniała, iż nie pasuje jej wykonanie takich zadań inwestycyjnych jak: - modernizacja w szkole Podstawowej w Uboczu – w budżecie na 2002 r. było 200.000 zł. na budowę łącznika w zakresie parteru z zadaszeniem łącznie z toaletami. W sprawozdaniu z realizacji, gdzie pisze, że „ w dniu 13 lutego 2003r. został ogłoszony przetarg nieograniczony na aktualizację dokumentacji projektowanej na budowę łącznika w zakresie parteru zadaszeniem łącznie z częścią socjalną. Na dzień 28 lutego wpłynęło 4 oferty. Została wybrana oferta złożona przez Pana Franciszka Baszaka. W dniu 17 marca zlecono wykonanie ekspertyzy. (....) Od dnia 16 września pobrano 7 specyfikacji na wykonanie remontu w Szkole w Uboczu. Na dzień 26 września wpłynęły 3 oferty. Najkorzystniejszą ofertą okazała się oferta złożona przez Firmę P-U-H „ Wektro” z Mirska z ceną 98.407.90zł. z terminem zakończenia 15 grudnia 2003r. W dniu 20 listopada 2003r. odbyło się spotkanie w związku z prośbami Rady Rodziców, Radnych z wsi Ubocze, Społecznego Komitetu budowy oraz Dyrektora Szkoły z Ubocza w sprawie wykonania dodatkowego pomieszczenia nad wykonywanym pomieszczeniem socjalnym, które będzie wykorzystywane jako aula czy sala gimnastyczna. Społeczny Komitet budowy zadeklarował dofinansowanie w wysokości 18.000,00 zł. Dofinansowanie przeznaczone zostanie na wykonanie stanu surowego zamkniętego nadbudowy. Wejście do dodatkowego pomieszczenia będzie od klatki schodowej I piętra istniejącego budynku. " Po odczytaniu powyższego cytatu ze sprawozdania z wykonania budżety ( str. 40 i 41 ) Przewodnicząca wspomniała, że Rada dała 200.000 zł. nie wiedząc ile będzie wykonane. Umowa jest na 98.000 zł. później nie wie czy był jakiś dodatkowy aneks, bo wychodzi według planu, który później Pani Skarbnik dopisała po interwencji Przewodniczącej, że plan wynosi 186,226 zł. czyli jakby podwojenie wartości budynku. Nie było przetargu, na tą pierwszą umowę wiadomo, że było zapytanie o cenę, a to drugie, to chyba był jakiś aneks? Czy był jakiś przetarg? Czy znowu zapytanie o cenę ? Czy to tak można podwajać wartość inwestycji, bez pytania Rady, bez uzgadniania, bez przetargu, bez niczego? Radny Krzysztof Kozak Wspomniał, że zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych, aneks można podpisać z tą firmą jeśli wartość kosztorysowa robót nie przekracza 20% ceny wyjściowej. W tym przypadku nikt nie zadał sobie trudu, aby to wyliczyć ile to będzie wynosiło. Po prostu wciągnął w podpisany aneks, co jest rażącym naruszeniem prawa. Przewodnicząca Rady Kontynuując swoją wypowiedź dodała, że radni dostali najpierw materiały, gdzie pisze się, że 98.000 zł. będzie kosztowało zadanie, które ma być skończone w15 grudnia. Później po dopytywaniach okazuje się, że będzie 186.000 zł., wykonano 41.000 zł. w projekcie budżetu na ten rok Rada dołożyła 100.000 zł. bo wiedziała, że to zadanie nie zostało wykonane, ale jak się doda te 41 do tych 100, to i tak zabraknie. Wspomniała, że w takim razie nie wie po co układa się budżet, jest prawo budowlane. Nie wie jak to zadanie należy potraktować. Ustala się jedno, a robi się zupełnie co innego.

 

 

Radny Piotr Baszak Nawiązując do sprawy realizacja zadania w szkole w Uboczu przypomniał, że pozyskano na ten cel z zewnątrz z Ministerstwa kwotę 100.000 zł. co prawda pod inną nazwą, ale docelowo miały one służyć właśnie tej rozbudowie. Przewodnicząca Rady Dodała, że 200.000 zł. plus 100.000 zł. to jest 300.000 zł. Chodzi o to, że w sprawozdaniu mówi się o kwocie 98.000 zł., później po dopytaniu okazuje się 180 parę. Dlaczego nie ma przetargu na takie roboty? Czy na tą drugą część był jakiś przetarg , czy zapytanie o cenę. Jak to się technicznie rozliczanie takich inwestycji odbywa? Było 300.000 zł. a zadanie dalej nie jest wykonane. Przydzielając te pieniądze była umowa, że 1 września 2003 odbędzie się otwarcie toalet w Szkole Podstawowej w Uboczu.

 

 

Burmistrz GiM Nawiązując do wypowiedzi poszczególnych radnych , wspomniał, iż chciałby prosić radnych, aby nie bili piany i nie opowiadali bzdur w wielu przypadkach. To co, wygłaszała Pani Przewodnicząca obnaża, Pani Przewodnicząca nie wysiliła się, żeby zapoznać się dokładnie z istotą sprawy , a w istocie nie zna się Pani Przewodnicząca na tym, dlatego opowiada takie rzeczy. Wszystko jest w porządku, zadanie realizowane jest zgodnie z prawem, jeśli nie to już dawno na Burmistrzu „siedziałby” prokurator, bo radni pisali donosy do Prokuratury i nic z tego nie wyszło. Inwestycja przebiega zgodnie z prawem i jest realizowana efektywnie. Zadanie jest realizowane zgodnie z planem. Tutaj Pani Przewodnicząca opowiada o jakiś kwotach i nie wie skąd Przewodnicząca te kwoty wymyśla. Zapisana kwota 200.000 zł. była w budżecie. W wyniku przetargu znalazł się wykonawca, który zadeklarował wykonanie za 98.000 zł. Następnie na wniosek mieszkańców – o czym mógłby tu powiedzieć radny Pan Baszak, bo była to również jego inicjatywa, mieszkańców Ubocza, dyrekcji szkoły aby poszerzyć zadanie. Tak więc Burmistrz wyraził na to zgodę, by korzystając z okazji ,iż dobudowanie piętra nie byłoby zbyt kosztowne a ponadto w całości zostanie sfinansowane przez mieszkańców Ubocza, którzy przeznaczyli na to 18.000 zł. i na dzisiaj ewentualnie gdy zadanie to miałoby kosztować, to nie więcej niż kwotę 120.000 zł. Pan Skrzypek wspomniał, że ponoć Rada zaakceptowała 200.000 zł. i za te 200.000 zł. miano zrobić rozbudowę tej szkoły. Przy czym inne były wnioski mieszkańców wsi, którzy chcieli robić to razem z piętrem, a inna była postawa tej Rady ,by zawęzić to wyłącznie do parteru. Dlatego sprawa się przeciągała i dopiero uzgodniono uruchomienie tej inwestycji w połowie ubiegłego roku. Nie była to wina Burmistrza, Urzędu. czy pracowników. Była taka wola, taka postawa radnych, którzy mieli wątpliwości w jakim zakresie należy to zrobić

 

 Burmistrz zaapelował do radnych, aby rzeczowiej odnosili się do meritum sprawy a nie bili pianę. Przewodnicząca Rady Wspomniała, iż co do rzeczowości, to piana nie jest, bo pić w ogóle nie pije, Burmistrz GiM Wspomniał, iż powiedział „bicia piany”.

 

Przewodnicząca Rady Kontynuując, wspomniała że może nawet poprosić policję z alkomatem, jeśli Burmistrz ma wątpliwości. Ponadto poinformowała, iż Rada zgłosiła sprawę do Prokuratury i sprawa nadal się toczy. Pyta o pewne sprawy i ma do tego prawo , po to tutaj jest. Czy roboty inwestycyjne należy rozliczać ryczałtowo , czy powinno być z elementami konstrukcyjnymi i robocizną. Wydaje jej się, że tak by było bardziej uczciwie, bardziej czytelnie i rzetelnie. Oskarżanie jej w tej chwili, że jest piana ..... brakuje jej słów. Wspomniała, że Burmistrz pytał, skąd wzięła te sumy jeśli chodzi o Ubocze, wspomniała, że z tego co Urząd dostarczył radnym, jest materiał dostarczony przez Urząd. Sama sobie ich nie wpisała, a że są one dziwnie i Burmistrz czuje się nimi zaskoczony, to nie wie dlaczego. Wspomniała, iż ona ma prawo , ale Burmistrz to nie wie. Wspomniała, że dane te znajdują się na str. 40 sprawozdania.

  

 

 

Protokół nr XXVII/ 04 z posiedzenia Sesji Nadzwyczajnej Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski

 z dnia 02 czerwca 2004 roku

.......

Przewodnicząca Rady nawiązując do Szkoły Podstawowej w Uboczy, wspomniała, że Rada Miejska przyznała na budowę łącznika wraz z toaletami kwotę 200.000 zł. dlaczego do końca roku zostało wykorzystane tylko 40.000 zł. ? Przecież nie było to, aż tak bardzo skomplikowane zadanie , że w tak małym zakresie zostało wykonane. Burmistrz GiM W odpowiedzi poinformował, iż wynikło to z procedury. Zostało przeprowadzone postępowanie wyłaniające wykonawcę . Zgłosił się wykonawca, który zaoferował wykonanie tego zadania za kwotę 98.000 zł. W ubiegłym roku została sporządzona umowa i zgodnie z tą umową płatności miały następować etapami po zakończeniu konkretnych już elementów. W 2003 r. wykonawca przedstawił faktury i zatwierdzono do wypłaty tylko pewną część elementów, które w ubiegłym roku zostały zrobione. Takie było zaawansowanie robót i takie były wydatki . Płacono wykonawcy adekwatnie do zaawansowania robót .

 

Przewodnicząca Rady Wspomniała , iż rozumie to i wcale nie jest za tym , aby płacić za niewykonaną pracę, tylko wydaje się jej , że to zadanie nie było aż tak bardzo skomplikowane i można było je śmiało do końca roku zakończyć i mieć po prostu z głowy. Nadmieniła, iż była Dyrektorem szkoły i nie wyobraża sobie , aby takie zadanie można tyle czasu realizować mając środki ,mając poparcie Rady i mając taką potrzebę. Będąc na miejscu Dyrektorki szkoły nie wychodziłaby z gabinetu Burmistrza , ciągle by się awanturowała, a potem firmę odwoływała, jeśli tak wolno wykonywała zadania.

 

 Burmistrz GiM nadmienił, iż są pewne procedury. Poszukanie nowej firmy też trwa i to kilka miesięcy i w ciągu jednego dnia tego się nie załatwi. W między czasie inwestycja rozpoczęła się dość późno , ponieważ późno zakończono całą procedurę . Następnie w okresie listopada rozpoczęły się przymrozki , były niesprzyjające warunki atmosferyczne, tak więc robót budowlanych nie można było prowadzić . Ponadto na wniosek mieszkańców Ubocza , Burmistrz wyraził zgodę na poszerzenie zakresu robót , by dobudować piętro. Był wniosek i mieszkańców Ubocza i radnych z terenu Ubocza. Mieszkańcy Ubocza przeznaczyli zgromadzone środki w kwocie 12.000 zł. i Burmistrz uznał, że te argumenty wnioskodawców są warte uznania i przyjęcia. Dlatego też rozszerzono zakres tej budowy.

 

Przewodnicząca Rady wspomniała, iż to rozumie , jednak w budżecie na 2003 rok jest wyraźny zapis – budowa ubikacji w zakresie parteru z zadaszeniem. Dyskusja przy ustalaniu budżetu była taka, że należy to konstrukcyjnie tak zrobić, że jeśli zapadną decyzje o dalszym losie szkoły w Uboczu , czy ona będzie , czy nie , żeby ewentualnie w przyszłości można było ten dach podnieść do góry. Jest taki zapis w budżecie zatwierdzony przez Radę. W trakcie roku Burmistrz zmienił zadanie , ale akceptacji Rady na to nie uzyskał , bo Rada o tym Rada nie została poinformowana. Burmistrz zmienił zakres tego zadania. Jeżeli byłoby to zadanie tylko w tym zakresie , to chyba do końcu roku byłoby zrealizowane, dzieci korzystałyby z ubikacji , a tak w tej chwili jest już czerwiec – czy to zostało już skończone ?

 

Burmistrz GiM poinformował, iż ubikacje jeszcze nie funkcjonują , są prowadzone roboty. Jednak zwrócił uwagę, że to iż dzieci z Ubocza jeszcze jedną zimę muszą chodzić do „wychodka” jak w średniowieczu , było to przyzwolenie zarówno części radnych tej Rady , jak również społeczności Ubocza, która za tą jakby dodatkową uciążliwość chciała doczekać się tej przybudówki w takim przyzwoitym zakresie.

 

Przewodnicząca Rady wspomniała, iż sobie nie przypomina , aby na którejkolwiek sesji Rada w tej sprawie była poinformowana.

 

Radny Piotr Baszak wspomniał, iż poszerzony zakres zadania nie skłonił wykonawców do aż tak długiego terminu wykonania, bo ten dodatkowy zakres to ok. 20% całej inwestycji , na który zostały przekazane środki . Mogło tu nastąpić ewentualnie miesięczne opóźnienie. Zdaniem radnego opóźnieniu realizacji inwestycji winny jest wykonawca, natomiast inwestor zbyt późno przystąpił do zadania. Dodał również, zmiana zakresu inwestycji pozwoli na optymalne wykorzystanie pomieszczenia , a późnienia wcale nie wynikają z tego, że został zwiększony zakres , ale dlatego, że wykonawca jest niekompetentny . Cała sprawa leży w złym planowaniu inwestycji . Przede wszystkim ta inwestycję należało rozpocząć w lecie tak, aby do końca roku ewentualnie do lutego następnego roku skończyć ten temat, w marcu, kwietniu powinny być już nakreślone plany działania na wakacje, w czasie których można by było realizować już tegoroczny budżet , gdzie są zaplanowane kolejne pieniądze na to zadanie. W tej chwili będą już prawie wakacje , nie jest wykonana jedna robota, nie ma zaplanowanej kolejnej i znowu będzie duże opóźnienie. Tak więc po pierwsze inwestor zaniedbuje te sprawy, a po drugie wykonawca jest do niczego.

 

Burmistrz GiM odnosząc się do wypowiedzi Pana Baszaka wspomniał, iż decyzja z Rady wyszła bardzo późno – chyba w czerwcu , że w ogóle należy przystąpić do działań , i m.in. inicjatywa Pana Baszaka, aby budować w poszerzonym zakresie spowodowała dyskusję . Ta dyskusja spowodowała pewien paraliż, wyłoniony projektant tego obiektu wstrzymał swoje działania i uruchomienie projektanta też wymagało czasu , albo trzeba by było rozpisywać kolejne postępowanie przetargowe. Tak więc opinia radnego, że winny jest inwestor , jest stronnicza i nieadekwatna do faktycznego przebiegu tej sprawy. Nadmienił, że może Panowie mają przyzwyczajenia do tego, że robią coś nielegalnie, coś na dziko , Burmistrz natomiast takiej praktyki nie będzie uprawiał i jeśli jest coś ma być przygotowane, jeśli ma coś być realizowane to musi być wypełniona procedura prawna jaka jest do tego wymagana.

 

 Przewodnicząca Rady przypomniała, iż zapis , że zadanie ma być wykonane , był w budżecie uchwalony przez Radę zimą. Były przeznaczone pieniądze i było zapisane co ma być zrobione. Ponadto pamięta jak przyszedł projektant i jak „strzelił” cenami , to wszyscy byli zaszokowani ( proponowana była cena tego zadania za ponad 400.000 zł. ) . Wydawało się wszystkim , że ta cena została wzięta z sufitu, bo za co - 400.000 zł. , ale i tak zdecydowano, że zadanie ma być zrobione. Zdaniem Przewodniczącej w takim momencie należało zmienić projektanta na innego , a nie trzymać się tylko jednego, który zresztą później cały ten projekt bardzo wyraźnie opóźniał i ten projekt bardzo późno spłynął. Po prostu – jak jest jakiś zapis w budżecie to należy się go trzymać.

 

 Radny Piotr Baszak Dla przykładu poinformował, iż w Zakładzie Mięsnym w Proszówce został wybudowany dwukondygnacyjny budynek o pow. 1.200 m2 Budowa trwała od lipca do końca stycznia, a w lutym było już uruchomienie. Było to więc 7 miesięcy , dwa stropy o pow. 600 m2 i przyrównując to tego „kurnika”

 

....... Burmistrz GiM Wspomniał, że gdyby nie było zmian w zakresie robót , to wykonawca zapewne w ubiegłym roku zakończyłby budowę. Jednak doszło się do porozumienia, że nie będzie budowany „kurnik”, tylko coś przyzwoitszego. Przewodnicząca Rady Wspomniała, iż po to są te zapisy w budżecie i to takie dość dokładnie określone, aby później w trakcie roku , tych zapisów nie zmieniać, a jeśli zmieniać , to robić to poprzez uchwałę Rady, tak , aby było wyraźnie zapisane czy Rada jest „za”, czy „przeciw” . Jeśli jest „za” , to jest taki zapis i wtedy nikt do nikogo nie ma pretensji, a nie w trakcie roku coś co wcześniej zostało ustalone , później robione jest inaczej i dochodzi do sporów i nie wiadomo kto za to odpowiada, a ubikacji jak nie było, tak nie ma. Burmistrz GiM Zwracając się do Przewodniczącej Rady wspomniał, że to co zostało zrobione, było zrobione zgodnie z prawem i mieściło się w budżecie i zaplanowanych na to środkach, jak również mieściło się w kompetencjach jakie ma Burmistrz i nie ma tu żadnego przestępstwa i przekroczenia prawa , a to że części radnych to się nie podoba , to jest Państwa radnych indywidualny wybór.

 

Radny Krzysztof Kozak wspomniał, że jeśli wykonawca podpisuje umowy, to umowy obowiązują, przecież wie do czego się zobowiązuje ? Jeśli w umowie oprócz ceny, podany jest również termin wykonania, to albo go wykonuje, albo z góry się z tego wycofuje. Teraz nie można mówić, że Rada coś zawiniła, budżet był uchwalony. Jeśli wykonawca nie czuje się na siłach, żeby to wykonać, powinien przyjść i powiedzieć , że np. „ nie ma mocy przerobowej , nie potrafię tego zrobić, przekażcie to innej firmie” To się ciągnie już blisko rok i na dzień dzisiejszy nikt nie potrafi powiedzieć kiedy się to skończy . Przecież omawiana inwestycja w porównaniu do innych – to co powiedział Pan Baszak – jest „bajka” , to jest parę metrów kwadratowych i dla dobrej firmy jest to okres realizacji 1 – 1,5 miesiąca . Ponadto na ta inwestycję nie ogłoszono nawet przetargu.

 

Burmistrz GiM Roboty są na etapie końcowym, a faktem jest, że wykonawca trafił się nie najsprawniejszy, roboty idą dość powoli, wykonawca nie zamierzał zrezygnować, nie zgłosił takie wniosku o którym mówił Pan Kozak, a jeśli chodzi o rozwiązanie umowy z wykonawcą – jest pewna procedura, jest ochrona sądowa wykonawcy, wyłonienie nowego wykonawcy to znowu nowa procedura i mogło to by trwać całą kadencję , a jeśli wykonawca się opóźnia, to w umowie zapisane są kary umowne i będzie to egzekwowane.

 

Przewodnicząca Rady wspomniała, że to co już jest, to już jest , to już się stało ale, na przyszłość trzeba bardzo dokładnie pilnować tego, aby trzymać się ściśle umów . Wykonawca, jeśli się nie sprawdził w wykonywaniu jakiejś pracy na terenie gminy, nie należy w przyszłości zawierać z nim jakichkolwiek umów.

 

Burmistrz GiM poinformował, iż w UGiM w Gryfowie Śl. nie ma żadnych dokumentów, z których by wynikało, ani też nikt nie przedłożył takich dokumentów , że ten wykonawca mógłby być odrzucony. Nie ma żadnych takich dokumentów, a tak sobie na sztywno czy się podoba, czy się nie podoba, tak niestety nie można.

 

 Przewodnicząca Rady wspomniała, iż to rozumie, ale tak na przyszłość skoro już wiadomo, kto to budował , w jakim tempie i jak na przyszłość się zgłosi , to trzeba będzie się zastanowić.

 

Burmistrz GiM wspomniał, iż jest obecnie taki stan faktyczny i faktycznie na przyszłość są to poważne zarzuty i zastrzeżenia , które można mieć do tego wykonawcy i będą one weryfikowane. W dyskusji więcej głosów nie zabrano.

 

 

 Protokół nr XXVIII/04 z posiedzenia Sesji Zwyczajnej Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski

 z dnia 29 czerwca 2004 roku

...

Radny Piotr Baszak - Spytał kiedy jest wyznaczony ostateczny termin zakończenia budowy przy Szkole Podstawowej w Uboczu ?

Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych udzielił Burmistrz GiM. 

 Radnemu Piotrowi Baszakowi - odnośnie dokończenia budowy przy Szkole Podstawowej w Uboczu nadmienił, iż faktycznie jest tu problem, wykonawca zachowuje się opieszale . Otrzymał ze strony Urzędu ostrzeżenie, że jeśli nie nastąpi wyraźny efekt poprawy prac , to ......

 

Radny Jan Korpysa Wtrącił, że w „Kurierze Gryfowskim „ jest napisane, że prace przebiegają planowo.

 

Burmistrz GiM prace przebiegały planowo , aż w pewnym momencie , niestety wykonawca zaprzestał tych robót , mając pewne roszczenie finansowe, nieuzasadnione . Przy czym sprawa szkoły jest złożona, adaptowany jest tam pewien projekt. Nie było wykonanej do końca pełnej dokumentacji . Ta dokumentacja była modyfikowana, modernizowana w związku z tym doszło do pewnych przesunięć terminów , doszły dodatkowe roboty. Pewne komplikacje wyszły także ze strony projektanta , który nie na czas dostarczał dokumentację na poszczególne roboty i w sumie to spowodowało, że termin się trochę przesunął. Przy czym budowa jest realizowana zgodnie z ustaleniami między Burmistrzem a mieszkańcami i radnymi z Ubocza w zakresie rzeczowym jaki miał być wykonany . Tak więc przebiega to zgodnie z planem i jest realizowane na miarę możliwości i oczekiwań mieszkańców Ubocza jak również dzieci , które do tej szkoły uczęszczają. W drodze ustaleń jest nadzieja, że na dzień 01 września br. ten dodatkowy element – toalety będą funkcjonowały. - odnośnie remontu poboczy i dróg powiatowych nadmienił, iż Gmina Gryfów nie ma na to większego wpływu, zgłaszane są interpelacje , przekazywane są wnioski

 

 Protokół nr XXXIII/04 z posiedzenia Sesji Nadzwyczajnej Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski

 z dnia 09 września 2004 roku

 

Obrady sesji odbyły się w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim. Obrady trwały od godz. 1002 do godz. 1018 Na ogólną liczbę radnych – 15, w obradach sesji udział wzięło 14 radnych wg załączonej listy obecności nr 1. W sesji nie uczestniczył radny – Pan Leonard Marcinkowski. PORZĄDEK OBRAD: 1. Otwarcie sesji 2. Przyjęcie porządku obrad 3. Podjęcie uchwały 4. Zamknięcie sesji PRZEBIEG POSIEDZENIA: Ad. 1 Otwarcia sesji dokonała Przewodnicząca Rady Miejskiej – Pani Bożena Raubo. Stwierdziła, iż w sesji uczestniczy 14 radnych co stanowi quorum, to też obrady są prawomocne. Poinformowała, iż w dniu wczorajszym dowiedziała się, że istnieje potrzeba zwołania w trybie pilnym sesji Rady. Następnie odczytała wniosek Burmistrza GiM o zwołanie sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śl. w celu konieczności podjęcia uchwały w sprawie dokonania przemieszczeń środków w budżecie gminy. Niniejszy wniosek stanowi załącznik nr 2 do protokołu. Ad. 2 Proponowany porządek obrad został przyjęty bez uwag – jednogłośnie. Ad. 3

 

Przewodnicząca Rady Wyjaśniła, iż zgodnie z przepisami, wnioskowana sesja może być zwołana w ciągu 7 dni więc można było się spotkać nawet za tydzień, ale w rozmowie z Panią Skarbnik dowiedziała się, że dzisiaj mija termin poinformowania Urzędu Wojewódzkiego o tym, czy gmina przyjmuje dodatkowe środki przeznaczone na remont szkoły w Uboczu. Warunkiem przyjęcia tych środków jest udział własny gminy, czyli 50% z Urzędu Wojewódzkiego i 50% z budżetu gminy. Wspomniane środki są do wykorzystania do końca br. Problem jest taki, że trzeba ogłosić przetarg, rozpoczął się rok szkolny oraz czy jest możliwość wykorzystania tych pieniędzy. Pan Burmistrz miał wątpliwości, ona sama również miała wątpliwości czy jest się w stanie przerobić te pieniądze. Pan Burmistrz szuka pieniędzy, prawdopodobnie jest taka możliwość i jeśli będzie przyzwolenie Rady, to przynajmniej należy spróbować, bo jeśli się nie spróbuje, to pieniądze należy oddać i nic nie będzie. Radni wiedzą jak wygląda ekspertyza budynku szkoły w Uboczu. Projekt uchwały został przedłożony. Może Pan Burmistrz chciałby jeszcze coś dodać?

 

Burmistrz GiM poinformował, iż w rozmowach ze specjalistami i budowlańcami uzyskał opinię, że ten zakres robót, który jest przewidziany - chodzi szczególnie o stropy i wymianę okien, stropy mają pozostać te same, mają zostać wzmocnione gniazda w miejscach gdzie są osadzone, nastąpi opróżnienie ze znajdującego się tam zasypu i ocieplone innym materiałem - fachowcy w tym zakresie stwierdzili, że w ciągu 2 miesięcy te roboty będzie można wykonać. Rozmawiał również z Panią dyrektor szkoły, z inspektorem nadzoru, który ewentualnie będzie prowadził nadzór nad tymi robotami, że można robić to etapami, jedną część szkoły – połowę zamknąć i obywać zajęcia w drugiej części. Po skończeniu pierwszej części, przenieść się na drugą. Tak więc technicznie i organizacyjnie jest to możliwe. Szkoła wymaga remontu, znana jest opinia o stanie technicznym, tak więc prędzej czy później sprawa wymiana stropów powróci w trybie nagłym, przymusowym. Jest okazja pozyskać pieniądze, należy spróbować. Jeśli się coś nie uda, będą jakieś bariery - trudno, ale temat będzie podjęty. Może akurat się uda.

 

Radny Piotr Baszak jeżeli w grę wchodzi tylko wzmocnienie stropów, sprawa jest prosta. Układ szkoły taki jaki jest umożliwia wyłączenie jednej części izb lekcyjnych – parteru i piętra, gdzie może być przeprowadzony kapitalny remont. Po skończeniu tej część można przejść do drugiej części a część korytarzową można przeprowadzić w czasie przerwy w nauce np. w czasie świątecznym, lub zrobić przerwę w zajęciach i odrobić straty w późniejszym terminie. Wszystko zależy od organizacji pracy. Technicznie jest to możliwe, czasu jest na tyle, że można to wykonać. Natomiast jest jeden problem – aby to technicznie przygotować do realizacji czyli dokumentację dopiąć na ostatni guzik. Ona praktycznie jest już gotowa, ale ogłoszenie przetargu – najistotniejszy problem będzie ze znalezieniem odpowiedniego wykonawcy, bo obecnie mnóstwo ośrodków, szkół otrzymało środki do wykorzystania. Natomiast jeśli chodzi o samą techniczną otoczę przeprowadzenia tego remontu to, to jest najprostsza sprawa. Znika podłoga i znika podsufitka, zostają same belki i pozostanie wzmocnienie gniazd. Ponadto nie jest powiedziane, że ekipa remontowa musi pracować na I zmianę. Jest to możliwe, jest to tylko kwestia organizacji. Trzeba tylko zdążyć znaleźć dobrego wykonawcę. To jest najważniejsze.

 

Burmistrz GiM wspomniał, iż ze względu na kwotę będzie tu zastosowana procedura uprostszona. Do końca września br. cała procedura powinna zostać zamknięta. Została przygotowana dokumentacja, pozostaje kwestia zamówienia, ogłoszenie i wyłonienie wykonawcy jeśli się oczywiście znajdzie.

 

Radny Robert Skrzypek – Wiceprzewodniczący Rady Zwrócił się z zapytaniem do Pani dyrektor szkoły, czy Kuratorium nie będzie miało zastrzeżeń do tego, że prace remontowe będą się odbywać w czasie roku szkolnego? Pani Anna Pląskowska – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Uboczu W odpowiedzi poinformowała, iż na dzień dzisiejszy nie rozmawiała jeszcze z Kuratorium, ale odniesie się do tego, co było w zeszłym roku, gdzie nie było zastrzeżeń. Podstawowym obowiązkiem było zapewnienie bezpieczeństwa w 100% i dyrektor szkoły bierze za to pełną odpowiedzialność.

 

Radny Piotr Baszak wspomniał, iż prawo budowle reguluje, co musi być spełnione, aby w obiekcie czynnym mogły być prowadzone prace budowlane.

  

Radny Robert Skrzypek – Wiceprzewodniczący Rady Wyraził zdanie, że należy spróbować. Jeśli nie wyjdzie - to trudno. Przewodnicząca Rady Wspomniała, że jeśli nie wyjdzie – to trudno. Ale wypadałoby - mając na względzie ekspertyzę, z którą w ubiegłym roku wszyscy się zapoznali i pamiętając o tym, że jest ona na rok czasu. W związku z brakiem dalszych pytań, Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2004 rok. W wyniku głosowania uchwała nr XXXIII/109/2004 w sprawie zmiany budżetu na 2004 rok została podjęta 14 głosami za przy 0 głosach przeciwnych i 0 głosach wstrzymujących się. Ad. 4 Przewodnicząca Rady zamknęła XXXIII obrady sesji Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski.

 

 

Protokół nr XL/ 04 z posiedzenia Sesji  Zwyczajnej Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski

z dnia 30 grudnia 2004 roku

Pan Czesław Wojtkun - Burmistrz GiM przedstawił informację z realizacji uchwał Rady Miejskiej podjętych od ostatniej sesji zwyczajnej :

 

10. Uchwała nr XXXVIII/127/04 w sprawie zmiany budżetu na 2004 rok – dokonywała

następujących przesunięć w budżecie : zmniejszono wydatki w dziale „Gospodarka Mieszkaniowa” o kwotę 14.000 zł. , w dziale „ Obsługa papierów wartościowych”  o kwotę 48.000 zł. , w dziale „Pomoc Społeczna” o kwotę 50.000 zł. oraz w dziale „ Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „ oświetlenie ulic, placów i dróg”  o kwotę 58.385 zł. i zwiększono wydatki w dziale „ Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” przeznaczając pieniądze m.in. na rozdział „ domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” na dotację przedmiotową dla tych jednostek. Uchwałą tą przeznaczono pieniądze, które zostały uzyskane w wyniku oszczędności o których wcześniej wspomniano  z oszczędności na remont Szkoły Podstawowej w Uboczu . Remont w uboczu przebiega planowo i prawidłowo. Budynek zostanie gruntownie zmodernizowany. Można określić w przenośni, że „ ze stodoły będzie w Uboczu prawie pałac” . Tak więc zarówno mieszkańcy Ubocza jak również dzieci będą miały satysfakcję, iż będą się uczyły w bardzo ładnej , odremontowanej i zmodernizowanej szkole.

 

 

Następnie Burmistrz GiM poinformował Radę o wydanych  Zarządzeniach Burmistrza od ostatniej sesji zwyczajnej wynikających z potrzeby regulacji funkcjonowania administracji i Urzędu Miasta i Gminy:

  

Zarządzenie nr 122/04 z dnia 25.10.04r. w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania zadania pn. : „Wykonanie remontu budynku szkoły podstawowej w zakresie parteru w Uboczu”

 

Zarządzenie nr 145/04 z dnia 09.12.04r. w sprawie powołania komisji w celu odbioru końcowego na zadanie pn. : „Remont budynku szkoły oraz świetlicy w Szkole Podstawowej w Uboczu” – powołana komisja dokonała czynności odbiorczych

 

Zarządzenie nr 151/04 z dnia 20.12.04r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru  

 

materiał opracowany 4.03.2006